Passivitet föder tvivel och rädsla. Handling föder självförtroende och mod. Om du vill övervinna rädsla, sitt inte hemma och fundera. Gå ut och sätt igång.

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

– Dale Carnegie

Kategori: rädsla och mod